Վերապատրաստում

Փաստաբանը վերապատրաստում կարող է անցնել ՀՀ փաստաբանների պալատում, ՀՀ փաստաբանական դպրոցում կամ ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի հավատարմագրած այլ հաստատությունում:

Վերապատրաստման դասընթացները չեն կարող 2 տարվա ընթացքում 48 ժամից պակաս լինել: Յուրաքանչյուր կիսամյակի (6 ամսվա) համար փաստաբանը պետք է անցնի 12 ակադեմիական ժամ վերապատրաստում: Կիսամյակի հաշվարկը սկսվում է հունվար ամսից և ավարտվում հունիսին (ներառյալ), կամ  սկսվում է հուլիս ամսից և ավարտվում դեկտեմբերին (ներառյալ):

Փաստաբանների վերապատրաստման կրթական ծրագրերը իրականացվում են փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվող փաստաբանների համար կրթական պահանջմունքների բավարարման նպատակով:

Վերապատրաստման նպատակը փաստաբանների հմտությունների, գիտելիքի և մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացումն է` շարունակական մասնագիտական (փաստաբանական) ուսուցման միջոցով:

Փաստաբանը պարտավոր է իր հաշվին՝

ա. լրացուցիչ անցնել վերապատրաստման դասընթացներ, եթե ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհուրդը վերականգնել է արտոնագրի գործողությունը, և/կամ

բ մասնակցել լրացուցիչ վերապատրաստման դասընթացների, եթե ՀՀ ․ փաստաբանների պալատի խորհուրդը փաստաբանի նկատմամբ կիրառել է կարգապահական տույժ՝ լրացուցիչ վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու ձևով:

Վերևում նշված պարտականությունը փաստաբանը կրում է անկախ նվազագույն ժամաքանակով վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու կամ չմասնակցելու փաստից (հիմք՝ Փաստաբանների վերապատրաստման կարգ՝ ընդունված 22․02․2019 թվականին):