Առկա

Ուսուցումն իրականացվում է երկու փուլով՝ տեսական ուսուցում և գործնական ուսուցում (փորձաշրջան): Ուսուցումն իրականացվում է առկա (ստացիոնար), ինչպես նաև հեռավար (առցանց, դիստանցիոն) կարգով։

Տեսական ուսուցման փուլը հիմնականում կազմակերպվում է հետևյալ ձևաչափով՝ նախ՝ 6 շաբաթ դասեր, ապա՝ 2 շաբաթ քննություն, ընդ որում՝ 6 ամսվա ընթացքում այս ձևաչափը կիրառվում է 3 անգամ։ Քննաշրջանի ընացքում ունկնդիրնեը քննություններ (ստուգարքներ) են հանձնում այն դասընթացներից, որոնք սովորել և ավարտել են նախորդ 6 շաբաթվա ընթացքում։

ՀՀ փաստաբանական դպրոցում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է շաբաթվա 5 օրերի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ 6 օրերի ընթացքում՝  երկուշաբթիից շաբաթ օրը ներառյալ` ժամը 10.00-22.00 սահմաններում։

Դասընթացներն անցկացվում են ուսումնական ծրագրերին (ուսումնական պլան) և առարկայական ծրագրերին համապատասխան՝ ըստ հաստատված դասացուցակի, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր դասընթացի ավարտից հետո անցկացվում է քննություն։

ՀՀ փաստաբանական դպրոցում դասավանդում են փաստաբաններ, դատավորներ, դատախազներ, նոտարներ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան ունեցող անձինք, ինչպես նաև տվյալ բնագավառում մասնագիտական խորը գիտելիքներ ունեցող անձինք։

ՀՀ փաստաբանական դպրոցում դասավանդվում են ստորև նշված առարկաները․

1․ Անհատական դիմումի քննության վարույթը ՀՀ սահմանադրական դատարանում

2․ Ապացույցները և ապացուցման գործընթացը քաղաքացիական դատավարությունում       

3. Արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ                                  

4. Արդար դատաքննությունը, ազատությունն ու անձնական անձեռնմխելիությունը ՄԻԵԿ լույսի ներքո     

5. Բողոքարկումը քաղաքացիական դատավարությունում (գործնական հմտություններ)

6. Իրավական կարգավորումը կորպորատիվ հարաբերություններում

7. Դատավարական փաստաթղթերի կազմման հմտություններ

8. Դատավարության տարբեր մասնակիցների հարցաքննության հոգեբանական յուրահատկություններ, ազդեցություն գործելու սահմանները

9. Դատավորի և դատախազի էթիկա                                              

10. Իրավաբանական անձանց իրավական ուղեկցման  գործնական հմտություններ

11. Իրավաբանական գրագրություն և վերլուծություն                                            

12. Իրավական էլեկտրոնային ռեսուրսներ                                                  

13. Խափանման միջոց կալանք ընտրելու միջնորդության քննարկման ընթացակարգերը առաջին ատյանի դատարանում և դատական ակտի բողոքարկումը

14. Խտրականության արգելքը                                                                   

15. Հանրային իրազեկման հմտություններ․ հաղորդակցում

16. Հարցաքննության ձևերն ու առանձնահատկությունները

17. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումները քրեաիրավական նորմերի կիրառման վերաբերյալ

18. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմում ներկայացնելու գործնական առաջարկություններ

19. Ներկայացուցչությունը ամուսնաընտանեկան հարաբերություններից ծագող վեճերով

20. Ներկայացուցչությունը աշխատանքային վեճերով             

21. Ներկայացուցչությունը արբիտրաժում, միջազգային արբիտրաժում․ մեդիացիա

22. Ներկայացուցչությունը գործարքների անվավերությանը և դրա հետևանքներին վերաբերող վեճերով                                                     

23. Ներկայացուցչությունը դելիկտային պարտավորություններից ծագող վեճերով

24. Ներկայացուցչությունը ժառանգական հարաբերություններում

25. Ներկայացուցչությունը հարկային իրավախախտումներից ծագող վեճերով

26. Ներկայացուցչությունը սնանկության գործերով                                               

27. Ներկայացուցչությունը վարչական դատավարությունում   

28. Ներկայացուցչությունը վարչական վարույթում

29. Ներկայացուցչությունը տրանսպորտային միջոցների շահագործումից բխող վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործերով

30. Պաշտպանի մասնակցությունը քննչական և այլ դատավարական գործողությունների կատարմանը                                                                     

31. Պաշտպանությունը հարկային ոլորտի հանցագործությունների գործերով

32. Պարտավորական հարաբերություններից ծագած վեճերով գործնական առաջարկություններ

33. Սեփականության իրավունքի պաշտպանության ոլորտի վեճեր․ բնակարանային և հողային վեճեր

34. Վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոք կազմելու գործնական հմտություններ

35. Տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը քրեական դատավարությունում․ քաղաքացիական հայցվորի, քաղաքացիական պատասխանողի ներկայացուցչությունը

36. Փաստաբանական գործունեության իրավական կարգավորումը և փաստաբանական էթիկա

37. Փաստաբանական գրասենյակի կառավարման առանձնահատկությունները

38. Փաստաբանի մասնակցությունը և մարտավարական հնարքները դատական քննության փուլում                                                                         

39. Փորձաքննությունների կատարումը, դրանց տեսակները և փաստաբանի իրավասությունները փորձաքննություններ կատարելիս                   

40. Քաղաքացիական գործերի քննությունը դատարանում․ փաստաբանական մարտավարական հնարքներ

41. Քրեական գործերով ապացույցների ձեռքբերում․ ապացույցների անթույլատրելիությունը, վերաբերելիությունն ու հավաստիությունը         

42. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն․ ապացույցներ

43․ Հայցադիմումի և պատասխանի կազմման գործնական առաջարկություններ

44․ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու ընթացակարգերը, ընդունելիության չափանիշները

45․ Զինվորական գործերով քննության առանձնահատկությունները