Մեր մասին

ՀՀ փաստաբանական դպրոցը հիմնադրամի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի հիմնադիրը ՀՀ փաստաբանների պալատն է՝ ի դեմս փաստաբանների պալատի խորհրդի:

ՀՀ փաստաբանական դպրոցը՝
1) կազմակերպում և անցկացնում է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցումը,
2) կազմակերպում է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների համար անցկացվող որակավորման քննությունը,
3) կազմակերպում և անցկացնում է փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստումը,
4) իրականացնում է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործունեություն:


ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ունկնդիր կարող է լինել այն գործունակ ֆիզիկական անձը, որն ունի բարձրագույն իրավաբանական կրթության՝ բացառությամբ, եթե նա դատապարտվել է դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար, և նրա դատվածությունը մարված կամ հանված չէ:

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի հատուկ դիմորդ (ունկնդիր) է համարվում բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ունեցող այն գործունակ ֆիզիկական անձը, ով ունի առնվազն տասը տարվա փաստաբանի կամ դատախազի կամ քննիչի կամ դատավորի աշխատանքային (մասնագիտական) ստաժ կամ հինգ տարվա իրավաբանի աշխատանքային (մասնագիտական) ստաժ և իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան կամ առնվազն տաս տարվա իրավաբանի բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում գիտամանկավարժական գործունեության ստաժ՝ բացառությամբ, եթե նա դատապարտվել է դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար, և նրա դատվածությունը մարված կամ հանված չէ:

Ընդունելությունը կատարվում է 2 փուլով՝ գրավոր (թեստ) և բանավոր (հարցազրույց)՝ բացառությամբ հատուկ դիմորդների ընդունելության, որոնց ընդունելությունը կատարվում է միայն 1 փուլով՝ բանավոր (հարցազրույց)։

Ունկնդրի ուսուցումը ՀՀ փաստաբանական դպրոցում իրականացվում է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում:

Ուսուցումն իրականացվում է երկու փուլով' տեսական ուսուցում և գործնական ուսուցում (փորձաշրջան):

Ուսուցումն իրականցվում է առկա (ստացիոնար), ինչպես նաև հեռավար (առցանց) կարգով։

Իրավաբանի՝ առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական ստաժ ունեցող ունկնդրի ուսուցումն իրականացվում է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կանոնադրությամբ նախատեսված պարզեցված ընթացակարգով։

ՀՀ փաստաբանական դպրոցն ավարտած ունկնդիրներին ՀՀ փաստաբանական դպրոցի տնօրենը տասն օրվա ընթացքում տրամադրում է հավաստագիր, որն իրավունք է տալիս ունկնդրին մասնակցելու որակավորման քննությանը:

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կառավարումն իրականացնում են ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կառավարման խորհուրդը և ՀՀ փաստաբանական դպրոցի տնօրենը:

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

1) Սիմոն Բաբայան,  ի․գ․թ․, փաստաբան, կառավարման խորհրդի նախագահ
2) ՀՀ արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ
3) Լյուդվիկ Դավթյան,  ի․գ․թ․,փաստաբան
4) Տիգրան Խուրշուդյան, փաստաբան
5) Լեռնիկ Հովհաննիսյան, փաստաբան
6) Նիկոլայ Հակոբյան, փաստաբան

 

Ֆոտոդարան