Latest news

Image

ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Read More
Image

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԵԼ Է 26.01.2022Թ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Read More
Image

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է

Read More
Image

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԵԼ Է 25.01.2022Թ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Read More
Image

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է

Read More
Image

THE CHAMBER OF ADVOCATES AND THE SCHOOL OF ADVOCATES EXPRESS GRATITUDE TO THOSE WHO DONATED PRESENTS TO THE CHILDREN OF ORPHANAGE

Read More