Latest news

Image

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻՑ ՀԵՌԱՑՎԵԼ Է 2 ՈՒՆԿՆԴԻՐ

Read More
Image

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻՑ ՀԵՌԱՑՎԵԼ Է 2 ՈՒՆԿՆԴԻՐ

Read More
Image

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՆ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՍՏԱՑԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ

Read More
Image

ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 07.02.2024Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Read More
Image

ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 06.02.2024Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Read More
Image

THE RESULTS OF THE ADMISSION WRITTEN EXAM OF 23.01.2024 HAVE BEEN SUMMARIZED

Read More