News

Image

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՆ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՍՏԱՑԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ

Read More
Image

ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 18.08.2023Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Read More
Image

ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 17.08.2023Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Read More
Image

THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAM OF 2023 AUTUMN STREAM ADMISSION HAVE BEEN SUMMARIZED

Read More
Image

THE ADMISSION EXAM IS BROADCASTED ONLINE 19.07.2023 (SECOND GROUP)

Read More
Image

THE ADMISSION EXAM IS BROADCASTED ONLINE 19.07.2023

Read More
Image

THE 2023 AUTUMN STREAM ADMISSION EXAM THESAURUS AND QUESTIONNAIRES ARE PUBLISHED

Read More
Image

ONE MORE ATTENDEE HAS BEEN DISMISSED FROM THE ACADEMY OF ADVOCATES OF RA

Read More
See more