Վերապատրաստում

Փաստաբանը վերապատրաստում կարող է անցնել ՀՀ փաստաբանական դպրոցում կամ ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի հավատարմագրած այլ հաստատությունում:

Վերապատրաստման դասընթացները չեն կարող 2 տարվա ընթացքում 48 ժամից պակաս լինել: Յուրաքանչյուր կիսամյակի (6 ամսվա) համար փաստաբանը պետք է անցնի 12 ակադեմիական ժամ վերապատրաստում: Կիսամյակի հաշվարկը սկսվում է հունվար ամսից և ավարտվում հունիսին (ներառյալ), կամ  սկսվում է հուլիս ամսից և ավարտվում դեկտեմբերին (ներառյալ):

Փաստաբանների վերապատրաստման կրթական ծրագրերը իրականացվում են փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվող փաստաբանների համար կրթական պահանջմունքների բավարարման նպատակով:

Վերապատրաստման նպատակը փաստաբանների հմտությունների, գիտելիքի և մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացումն է` շարունակական մասնագիտական (փաստաբանական) ուսուցման միջոցով:

Արտոնագիրը վերականգնած փաստաբանը պարտավոր է իր հաշվին լրացուցիչ անցնել վերապատրաստման դասընթացներ՝ կասեցված յուրաքանչյուր ամսվա համար 2 ժամ ժամաքանակով: Փաստաբանի հաշվին լրացուցիչ վերապատրաստման դասընթացներ անցնելու ժամանակաշրջանը սահմանում է ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհուրդը: Այս դեպքում փաստաբանների վերապատրաստում կարող է իրականացվել ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կողմից՝ փաստաբանի հետ համապատասխան պայմանագիր կնքելու միջոցով: