Դասընթացներ

ՀՀ փաստաբանական դպրոցում դասընթացները լինում են պարտադիր և օժանդակող: Պարտադիր դասընթացները գնահատվում են միավորներով, իսկ օժանդակող դասընթացները միավորներով չեն գնահատվում:  Օժանդակող դասընթացներին մասնակցությունը պարտադիր է։ Նշված դասընթացներից բացակայությունը հաշվառվում է ընդհանուր կարգով և առաջացնում է Ուսուցումը կարգավորող իրավական ակտերով նախատեսված հետևանքներ։

Փաստաբանական դպրոցում դասավանդվում են ստորև նշված առարկաները

Քրեաիրավական մասնագիտացում

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. Պաշտպանի մասնակցությունը մինչդատական քրեական վարույթում

2. Խափանման միջոց կալանք ընտրելու միջնորդության քննարկման ընթացակարգերը առաջին ատյանի դատարանում և դատական ակտի բողոքարկումը

3. Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողությունը

4. Ապացույցները և ապացուցումը քրեական վարույթում

5. Փորձաքննությունների կատարումը, դրանց տեսակները և փաստաբանի իրավասությունները փորձաքննություններ կատարելիս

6. Հարցաքննության ձևերն ու առանձնահատկությունները

7. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն ապացույցներ

8. Քրեական պատասխանատվությունը բացառող հանգամանքները

9. Հանցագործությունների որակման հիմնախնդիրները

10. Մասնավոր մեղադրանքով վարույթը

11. Պաշտպանի մասնակցությունը դատական քննության փուլում

12. Իրավաբանական գրագրություն և վերլուծություն

13. Փաստաբանական գործունեության իրավական կարգավորումը և փաստաբանական էթիկա

14. Անչափահասների արդարադատությունը

15. Զինվորական գործերով քննության առանձնահատկությունները

16. Արդար դատաքննությունը, ազատությունն ու անձնական անձեռնմխելիությունը ՄԻԵԿ լույսի ներքո

17. Պատիժ նշանակելու առանձնահատկությունները դատական պրակտիկայում

18. Վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոք կազմելու գործնական հմտությունները

19. Անհատական դիմումի քննության վարույթը ՀՀ սահմանադրական դատարանում

20. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմում ներկայացնելու գործնական հմտությունները։

ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

21. Փաստաբանական գրասենյակի կառավարման առանձնահատկությունները

22. Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ

23. Սթրեսի և ժամանակի կառավարում

24. Իրավական էլեկտրոնային ռեսուրսներ

25. Քրեակատարողական փուլի առանձնահատկությունները

26. Դատավորի և դատախազի էթիկա

27. Հակակոռուպցիոն կառուցակարգեր. արդի հարցեր

28. Իրավական ապահովումը կորպորատիվ հարաբերություններում

29. Պաշտպանությունը հարկային ոլորտի հանցագործությունների գործերով:

 

Քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) մասնագիտացում

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. Ներկայացուցչությունը քաղաքացիական դատավարությունում

2. Դատավարական փաստաթղթերի կազմման հմտություններ

3. Ապացույցները և ապացուցման գործընթացը քաղաքացիական դատավարությունում

4. Բողոքարկումը քաղաքացիական դատավարությունում (գործնական հմտություններ)

5. Հատուկ վարույթի գործեր

6. Իրավաբանական գրագրություն և վերլուծություն

7. Փաստաբանական գործունեության իրավական կարգավորումը և փաստաբանական էթիկա

8. Ներկայացուցչությունը վարչական դատավարությունում

9. Ներկայացուցչությունը սնանկության գործերով

10. Անհատական դիմումի քննության վարույթը ՀՀ սահմանադրական դատարանում

11. Ներկայացուցչությունը աշխատանքային վեճերով

12. Ներկայացուցչությունը ամուսնաընտանեկան հարաբերություններից ծագող վեճերով

13. Ներկայացուցչությունը գործարքների անվավերությանը և դրա հետևանքներին վերաբերող վեճերով

14. Ներկայացուցչությունը ժառանգական հարաբերություններում

15. Ներկայացուցչությունը վարչական վարույթում

16. Պարտավորական հարաբերություններից ծագած վեճերով գործնական առաջարկություններվ

17. Սեփականության իրավունքի պաշտպանության ոլորտի վեճեր բնակարանային և հողային վեճեր

18. Ներկայացուցչությունը տրանսպորտային միջոցների շահագործումից բխող վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործերով

19. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմում ներկայացնելու գործնական հմտությունները

20. Իրավաբանական անձանց իրավական ուղեկցման գործնական հմտություններ: 

ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

21. Փաստաբանական գրասենյակի կառավարման առանձնահատկությունները

22. Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ

23. Սթրեսի և ժամանակի կառավարում

24. Իրավական էլեկտրոնային ռեսուրսներ

25. Ներկայացուցչությունը արբիտրաժում, միջազգային արբիտրաժում մեդիացիա

26. Դատավորի էթիկա

27. Հակակոռուպցիոն կառուցակարգեր. արդի հարցեր

28. Ներկայացուցչությունը հարկային իրավախախտումներից ծագող վեճերով: