Որոշումներ

Որոշում՝ գրավոր քննության օրվա վերաբերյալ
Որոշում՝ հատուկ դիմորդների ընդունելության վերաբերյալ
Ընդունելության գրավոր քննության արձանագրություն (29.01.2018)
Գրավոր քննության արդյունքներ (որոշում, 30․01․2018)
Բանավոր քննության օրեր (որոշում, 30․01․2018)
Բանավոր քննության արդյունք, օր առաջին (12.02.2018)
Բանավոր քննության արդյունք, օր երկրորդ (13.02.2018)
Ամփոփիչ որոշում (գրավոր և բանավոր քննությունների արդյունքները միասին), 13․02․2018
Տեսնել ավելին