Որոշումներ

Ծանոթություն. ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ հաջորդ՝ 2018 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության

մանրամասները սույն կայքէջում կտեղադրվեն 2017 թվականի նոյեմբերի 27-30-ն ընկած ժամանակահատվածում։  

2017 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության քննության ամփոփիչ արդյունքներ
Որոշում՝ քննական օրերի և ժամերի վերաբերյալ
Որոշում՝ հատուկ դիմորդների վերաբերյալ
Որոշում՝ քննական միավորների բարձրացման վերաբերյալ