Որոշումներ

Որոշում՝ գրավոր քննության օրերի վերաբերյալ
Որոշում՝ հատուկ դիմորդների ընդունելության վերաբերյալ
16․07․2018, Արձանագրություն՝ գրավոր քննության առաջին օրվա արդյունքների վերաբերյալ
17.07.2018, Արձանագրություն՝ գրավոր քննության երկրորդ օրվա արդյունքների վերաբերյալ
17.07.2018, Որոշում՝ գրավոր քննության արդյունքերի վերաբերյալ
17.07.2018, Որոշում՝ բանավոր քննության օրերի և ժամերի վերաբերյալ