Որոշումներ

17.07.2018, Որոշում՝ բանավոր քննության օրերի և ժամերի վերաբերյալ