Thesaurus and questionnaire for spring admissions, 2018

The written exam resource guide of the spring admissions, 2018  is available both in WORD and PDF formats. The content of both formats is the same with the difference that despite the WORD format, in PDF the correct answer of the question is in bold.  

2018 թվականի գարնանային հոսքի գրավոր քննության շտեմարան
Բանավոր քննության մասնագիտական հարցաշար քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար
Բանավոր քննության մասնագիտական հարցաշար քրեաիրավական դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար