2019 թվականի գարնանային հոսքի շտեմարան, հարցաշար

Գրավոր քննության շտեմարան
Գրավոր քննության շտեմարան
Բանավոր քննության մասնագիտական հարցաշար քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար
Բանավոր քննության մասնագիտական հարցաշար քրեաիրավական դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար
Գրավոր քննության շտեմարանից հանված հարցեր