2023 թվականի աշնանային հոսքի շտեմարան, հարցաշարեր

Գրավոր քննության շտեմարան
Գրավոր քննության շտեմարան՝ առանց ճիշտ պատասխանի
Բանավոր քննության հարցաշար քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար
Բանավոր քննության հարցաշար քրեաիրավական դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար