2021 թվականի աշնանային հոսքի շտեմարան, հարցաշարեր (ենթակա է փոփոխման)

Գրավոր քննության շտեմարան
Բանավոր քննության հարցաշար քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար
Բանավոր քննության հարցաշար քրեաիրավական դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար